Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
O

Oxi là nguyên tố hóa học thứ tám trong hệ thống tuần hoàn. Đây là một trong những nguyên tố phổ biến và là nguyên tố rất cần thiết cho sự sống.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 8
 • Nguyên tử khối: 15,9994
 • Số khối: 16
 • Thuộc tính: phi kim
 • Màu sắc: không màu
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 6A
 • Nhóm nguyên tố: p
 • Độ âm điện: 3,44
 • Số electron mỗi lớp: 2/6
 • Cấu hình electron: 1s22s22p4
  Viết gọn: [He] 2s22p4

 • Trạng thái vật chất: khí
 • Khối lượng riêng: 0,001429 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: -218,79 oC (54,36 K)
 • Nhiệt độ sôi: -182,95 oC (90,20 K)
 • Nhiệt dung riêng: 0,918 J/g.K

Đồng vị bền
16O, 17O, 18O
Đồng vị không bền
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O,
22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O