Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
H

Hidro là nguyên tố hóa học đầu tiên trong hệ thống tuần hoàn. Đây là một trong những nguyên tố phổ biến nhất vũ trụ.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 1
 • Nguyên tử khối: 1,00794
 • Số khối: 1
 • Thuộc tính: phi kim
 • Màu sắc: không màu
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 1
 • Nhóm: 1A
 • Nhóm nguyên tố: s
 • Độ âm điện: 2,20
 • Số electron mỗi lớp: 1
 • Cấu hình electron: 1s1
  Viết gọn: 1s1

 • Trạng thái vật chất: khí
 • Khối lượng riêng: 0.00008988 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: -259,14oC (14,01 K)
 • Nhiệt độ sôi: -252.87oC (20,28 K)
 • Nhiệt dung riêng: 14,304 J/g.K

Đồng vị bền
1H, 2H
Đồng vị không bền
3H, 4H, 5H, 6H, 7H