Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
N

Nitơ là nguyên tố hóa học thứ bảy trong hệ thống tuần hoàn. Đây là một nguyên tố góp phần hình thành nhiều chất quan trọng, cũng như là nguyên tố cần thiết cho sự sống trên Trái Đất

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 7
 • Nguyên tử khối: 14,0067
 • Số khối: 14
 • Thuộc tính: phi kim
 • Màu sắc: không màu
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 5A
 • Nhóm nguyên tố: p
 • Độ âm điện: 3,04
 • Số electron mỗi lớp: 2/5
 • Cấu hình electron: 1s22s22p3
  Viết gọn: [He] 2s22p3

 • Trạng thái vật chất: khí
 • Khối lượng riêng: 0,0012506 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: -210,00 oC (63,15 K)
 • Nhiệt độ sôi: -195,79 oC (77,36 K)
 • Nhiệt dung riêng: 1,04 J/g.K

Đồng vị bền
14N, 15N

Đồng vị không bền
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N,
19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N