Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
Al

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 13
 • Nguyên tử khối: 26,9815386
 • Số khối: 27
 • Thuộc tính: kim loại, kim loại yếu
 • Màu sắc: bạc
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 3
 • Nhóm: 3A
 • Nhóm nguyên tố: p
 • Độ âm điện: 1,61
 • Số electron mỗi lớp: 2/8/3
 • Cấu hình electron:
  Viết gọn:

 • Trạng thái vật chất: rắn
 • Khối lượng riêng:
 • Nhiệt độ nóng chảy:
 • Nhiệt độ sôi:
 • Nhiệt dung riêng:

Đồng vị bền

Đồng vị không bền