Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử:
 • Nguyên tử khối:
 • Số khối:
 • Thuộc tính:
 • Màu sắc:
 • Tính phóng xạ:


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ:
 • Nhóm:
 • Nhóm nguyên tố:
 • Độ âm điện:
 • Số electron mỗi lớp:
 • Cấu hình electron:
  Viết gọn:

 • Trạng thái vật chất:
 • Khối lượng riêng:
 • Nhiệt độ nóng chảy:
 • Nhiệt độ sôi:
 • Nhiệt dung riêng:

Đồng vị bền

Đồng vị không bền