VBScript/Lệnh VBscript

Hàm mặc địnhSửa đổi

ASửa đổi

 • Abs
 • Array

BSửa đổi

 • Bảng toán tử

CSửa đổi

 • CreateObject
 • CStr

DSửa đổi

 • Date
 • DateValue

ESửa đổi

 • Eval

ISửa đổi

 • InputBox

LSửa đổi

 • LBound
 • LCase
 • Left

NSửa đổi

 • Now: Hiển thị ngày, giờ hôm nay

RSửa đổi

 • Right
 • RTrim
 • REM

SSửa đổi

 • Space

TSửa đổi


USửa đổi

 • UBound
 • UCase