Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chỉ thị

Chỉ thị dùng để cho chương trình biết

#includeSửa đổi

  1. include chỉ thị Đính Kèm đùng để đính kèm Hồ sơ mã rời do lập trình viên viết, hay Thư Viện Liên Kết Động của C

Đính Kèm Hồ Sơ Mã RờiSửa đổi

Hồ Sơ Mã Rời là những hồ sơ chứa mã nguồn do người lập trình viết dùng dể bổ sung chức năng . Thông thường những hồ sơ này có tên đuôi là h sau dấu chấm . Đây là những hồ sơ có thể dùng trong một hoặc hai nhiều chương trình khác


#include "header.h"

Đính Kèm Thư Viện Mã Liên KếtSửa đổi

Thư Viện Mã Liên Kết là những hồ sơ có tên đuôi h sau dấu chấm là những thư viện mã nguồn đả được viết sẳn đi kèm với trình biên dịch C


#include <stdio.h>

Xem Danh sách Thư Viện Mã Liên Kết / C

Khái NiệmSửa đổi

Chỉ thị , #include <Tập_Tin.h> , dùng để khai báo đính kèm tập tin thư viện mã chuẩn C hay thư viện mã tự tạo trong chương trình

Cú PhápSửa đổi

#include <Tập_Tin.h>

Ứng DụngSửa đổi

Đính kèm tập tin Thư viện Mã ChuẩnSửa đổi

#include <Stdio.h> // Thư viện Mã Chuẩn

Đính kèm tập tin Thư viện Mã Tự TạoSửa đổi

#include <Thư_Viện_Mã.h> // Thư viện Mã Tự Tạo