Biên soạn Sửa đổi

Quách trung thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada