Sách điện số/Toán điện số

Phép toán cổng số cơ bản

sửa
Cổng Dẩn  
Cổng NOT  
Cổng AND  
Cổng OR  
Cổng XOR  

Phép toán cổng số cơ bản nghịch

sửa
Cổng NAND  
Cổng NOR  
Cổng XNOR  
Cổng Dẩn  
Cổng NAND  
 
 
 

Toán mả số

sửa
Mả số nhị phân 1 bit Số thập phân
0 0
1 1


Mả số nhị phân 2 bit Số thập phân
00 0
01 1
10 2
11 3

Từ trên

Với số nhị phân 1 bit có thể dùng để tạo   số thập phân . Với số nhị phân 2 bit có thể dùng để tạo   số thập phân . Vậy, với số nhị phân n bit có thể dùng để tạo   số thập phân