Sách điện số/Bộ phận điện số

Các bộ phận điện số được tạo ra từ ghép nối nhiều cổng số lại với nhau để thực hiện một việc

Loại bộ phận điện số

sửa

Bộ phận điện số không đồng bộ

sửa

Các bộ phận điện số không làm việc với đồng hồ . Thí dụ như

Bộ phận điện số đồng bộ

sửa

Các bộ phận điện số làm việc với đồng hồ . Thí dụ như