Sách điện số/Định luật toán điện số

Định luật trao đổi

sửa
  1.  
  2.  

Định luật phân phối

sửa
  1.  
  2.  

Định luật hoán chuyển

sửa
  1.   =  
  2.   =  


Định luật De Morgan

sửa
  1.  
  2.  

Định luật nghịch chuyển

sửa