Cổng số là công cụ điện số có khả năng thực hiện các phép toán so sánh ỏ cổng nhập và cho một kết quả ở cổng xuất.


Tính chất

sửa

Mọi cổng số đều có Tên gọi, Biểu tượng , Phương trình toán , Phép toán và Bảng vận hành

Thí dụ

Tên gọi Biểu tượng Phương Trình Toán Phép toán Logic Bảng vận hành
Cổng thuận     Q is A
AQ
00
11

Loại cổng số

sửa

Cổng số cơ bản

sửa

Có 5 cổng số cơ bản sau Cổng Dẩn , Cổng NOT, Cổng AND, Cổng OR, Cổng XOR có các tính chất sau

Tên gọi Biểu tượng Phương Trình Toán Phép toán Logic Bảng vận hành
Cổng Dẩn     Q Dẩn A A Q
0 0
1 1
Cổng NOT     Q = NOT A A Q
0 1
1 0
Cổng AND     Q = A AND B AB Q


00 | 0
01 | 0
10 | 0
11 | 1

Cổng OR     Q = A OR B AB Q


00 | 1
01 | 0
10 | 0
11 | 0

Cổng XOR :    Q = A XOR B AB Q


00 | 1
01 | 0
10 | 0
11 | 1

Cổng số cơ bản nghịch

sửa

Có 5 cổng số cơ bản nghịch sau Cổng thuận , Cổng NOT, Cổng NAND, Cổng NOR, Cổng XNOR có các tính chất sau


Cổng Số Ký Hiệu Phương Trình Toán Toán Logic Bảng So Sánh
Cổng thuận     Q is A
AY
00
11
Cổng NOT     Q is NOT A A Q
0 1
1 0
Cổng NAND     Q = NOT of (A AND B) AB Q


00 | 1
01 | 1
10 | 1
11 | 0

Cổng XOR     Q NOT of (A OR B) AB Q


00 | 0
01 | 1
10 | 1
11 | 1

Cổng XNOR     Q is NOT A XOR B AB Q


00 | 0
01 | 1
10 | 1
11 | 0