Hay Day/Hồ nuôi tôm hùm

Hình dáng sửa

Xây dựng sửa

Sản phẩm sửa

Mở rộng ô sản xuất sửa

Mức độ thành thạo sửa

Mẹo chiến thuật sửa

Xem thêm sửa

Các công trình sản xuất