Hay Day/Công trình sản xuất

Công trình sản xuất là các máy móc sử dụng để sản xuất tất cả sản phẩm trong trò chơi. Các công trình sản xuất có thể được tìm thấy ở trang trại chính cũng như ở xung quanh hồ câu cá. Mỗi công trình yêu cầu bạn phải đạt đến một cấp độ nhất định. Công trình đầu tiên được mở khóa ở cấp độ 2. Công trình cuối cùng được mở khóa ở cấp 94.

Các loại công trình sản xuất

sửa
 
Cấp độ 2
 
Cấp độ 3 & 12
 
Cấp độ 6
 
Cấp độ 7 & 76
 
Cấp độ 8
 
Cấp độ 9
 
Cấp độ 14
 
Cấp độ 17
 
Cấp độ 19
 
Cấp độ 21
 
Cấp độ 24
 
Cấp độ 24
 
Cấp độ 26
 
Cấp độ 27
 
Cấp độ 29
 
Cấp độ 30
 
Cấp độ 35
 
Cấp độ 38
 
Cấp độ 42
 
Cấp độ 44
 
Cấp độ 46
 
Cấp độ 48
 
Cấp độ 49
 
Cấp độ 51
 
Cấp độ 54
 
Cấp độ 56
 
Cấp độ 58
 
Cấp độ 61
 
Cấp độ 64
 
Cấp độ 67
 
Cấp độ 69
 
Cấp độ 70
 
Cấp độ 72
 
Cấp độ 75
 
Cấp độ 76
 
Cấp độ 77
 
Cấp độ 80
 
Cấp độ 81
 
Cấp độ 87
 
Cấp độ 94

Bảng này có sẵn tại trang: Hay Day/Công trình sản xuất/Bảng.

Mua hoặc sửa chữa công trình

sửa

Sản xuất

sửa

Thêm ô sản xuất

sửa

máy làm sữa chua

Mức độ thành thạo

sửa