Hay Day/Máy chế biến sữa

Hình dáng sửa

Xây dựng sửa

Sản phẩm sửa

Bảng này được đặt tại trang: Hay Day/Máy chế biến sữa/Bảng

Mở rộng ô sản xuất sửa

Mức độ thành thạo sửa

Mẹo chiến thuật sửa