Hay Day/Công trình sản xuất/Bảng

Cấp độ 2
Cấp độ 3 & 12
Cấp độ 6
Cấp độ 7 & 76
Cấp độ 8
Cấp độ 9
Cấp độ 14
Cấp độ 17
Cấp độ 19
Cấp độ 21
Cấp độ 24
Cấp độ 24
Cấp độ 26
Cấp độ 27
Cấp độ 29
Cấp độ 30
Cấp độ 35
Cấp độ 38
Cấp độ 42
Cấp độ 44
Cấp độ 46
Cấp độ 48
Cấp độ 49
Cấp độ 51
Cấp độ 54
Cấp độ 56
Cấp độ 58
Cấp độ 61
Cấp độ 64
Cấp độ 67
Cấp độ 69
Cấp độ 70
Cấp độ 72
Cấp độ 75
Cấp độ 76
Cấp độ 77
Cấp độ 80
Cấp độ 81
Cấp độ 87
Cấp độ 94