Thư viện dùng để cung cấp một số hằng, kiểu biến, hàm, thủ tục thông dụng đã được lập trình sẵn.

Loại thư viện

sửa

Có 2 loại thư viện trong Pascal, là

Thư viện chuẩn do Pascal tạo ra và
Thư viện do người lập trình tự tạo.

Khai báo

sửa

Cú pháp

sửa
USES unit1, unit2, unitN;

Tham số

sửa
 • USES: từ khoá để khai báo thư viện
 • unit1, unit2, unitN: tên các thư viện đươc sử dụng trong chương trình, ngăn cách nhau bởi dấu ",".

Thư viện chuẩn

sửa
Ví Dụ: Uses crt, math;
Thư viện math dùng trong mục đích
  tính Lũy Thừa A^n

Thư viện tự tạo

sửa

Tạo thư viện (Unit)

Bước 1: Tạo một tập tin có phần mở rộng .pas (tên tập tin phải trùng với tên Unit).

Cấu trúc chung của một unit

 • Cấu trúc chung:
{----Phần 1: Tên Unit----}
UNIT <tên unit>;

{----Phần 2: Khai báo chung----}
INTERFACE
 {Giao diện unit. Nơi khai báo các thư viện đã có được sử dụng trong unit, các hằng, biến, kiểu mà các chương trình khác có sử dụng. Khai thác các hàm, thủ tục mà các chương trình khác sẽ gọi đến, chỉ khai báo tên chương trình con, các tham số, kiểu kết quả. Những hàm, thủ tục thiết lập ở phần sau mà không khai báo ở phần này thì các chương trình khác không gọi được tới.}

{----Phần 3: Nội dung Unit----}
IMPLEMENTATION
 {Đây là phần hiện thực các hàm, thủ tục đã khai báo trong phần Interface. Trong phần này nếu có các chương trình con được dùng riêng bên trong Unit mà không khai báo trong phần Interface, các chương trình con này sẽ không thể truy cập được bởi người dùng Unit.}

{----Phần 4: Phần khởi động----}
BEGIN
 {Phần chứa các câu lệnh sẽ được thực thi ngay trước khi câu lệnh đầu tiên của chương trình gọi Unit này được thực hiện. Phần này không bắt buộc phải có, tuy nhiên trong trường hợp đó vẫn phải giữ lại từ khóa "END." dưới đây.}
END.

Tóm lại:

Cấu trúc tổng thể Ví dụ
UNIT <tên Unit>;
INTERFACE
USES <thư vin được s dng>;
CONST <hng>;
TYPE <kiu d liu>;
VAR <biến>;
PROCEDURE <th tc>;
FUNCTION <hàm>;
{----}
IMPLEMENTATION
 USES <thư vin>;
 CONST <hng>;
 TYPE <kiu d liu>;
 VAR <biến>;
 PROCEDURE <th tc>;
 FUNCTION <hàm>;
BEGIN
  <các khi to>
END.
UNIT MYTOOL;   
INTERFACE
  USES CRT;
  VAR m:Integer;
  Function UCLN(a,b:Integer):Integer;
  Function NGUYENTO(n:Word):Boolean;
IMPLEMENTATION
  Function UCLN(a,b:Integer):Integer;
  Begin
    While a<>b Do
      If a>b Then a:=a-b Else b:=b-a;
    UCLN:=a;
  End;
  Function NGUYENTO(n:Word):Boolean;
  Var d,i:Word;
  Begin
    d:=0;
    For i:=2 To n DIV 2 Do
      If n MOD i=0 Then d:=d+1;
    NGUYENTO:=d=0;
  End;
END.

Bước 2: Biên dịch

Biên dịch như một chương trình thông thường. Lưu ý: Pascal sẽ tạo 1 file mới có phần mở rộng là .ppu để lưu trữ unit và sử dụng lại.

Thông tin thêm

sửa

Bảng màu trong Pascal

sửa
Mã màu Hiển thị Tên thay thế Ý nghĩa
0 Black Đen
1 Blue Xanh lam
2 Green Lục
3 Cyan Lục lam
4 Red Đỏ
5 Magenta Tím sen
6 Brown Nâu
7 LightGray Xám sáng
8 DarkGray Xám tối
9 LightBlue Lam sáng
10 LightGreen Lục sáng
11 LightCyan Lục lam sáng
12 LightRed Đỏ sáng
13 LightMagenta Tím sen sáng
14 Yellow Vàng
15 White Trắng

Bảng mã ASCII

sửa

[1] Bảng mã ASCII

Hệ 2

(Nhị phân)

Hệ 10

(Thập phân)

Hệ 16

(Thập lục phân)

Đồ hoạ

(Hiển thị ra được)

010 0000 32 20 Khoảng trống (␠)
010 0001 33 21 !
010 0010 34 22 "
010 0011 35 23 #
010 0100 36 24 $
010 0101 37 25 %
010 0110 38 26 &
010 0111 39 27 '
010 1000 40 28 (
010 1001 41 29 )
010 1010 42 2A *
010 1011 43 2B +
010 1100 44 2C ,
010 1101 45 2D -
010 1110 46 2E .
010 1111 47 2F /
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
011 1010 58 3A :
011 1011 59 3B ;
011 1100 60 3C <
011 1101 61 3D =
011 1110 62 3E >
011 1111 63 3F ?
100 0000 64 40 @
100 0001 65 41 A
100 0010 66 42 B
100 0011 67 43 C
100 0100 68 44 D
100 0101 69 45 E
100 0110 70 46 F
100 0111 71 47 G
100 1000 72 48 H
100 1001 73 49 I
100 1010 74 4A J
100 1011 75 4B K
100 1100 76 4C L
100 1101 77 4D M
100 1110 78 4E N
100 1111 79 4F O
101 0000 80 50 P
101 0001 81 51 Q
101 0010 82 52 R
101 0011 83 53 S
101 0100 84 54 T
101 0101 85 55 U
101 0110 86 56 V
101 0111 87 57 W
101 1000 88 58 X
101 1001 89 59 Y
101 1010 90 5A Z
101 1011 91 5B [
101 1100 92 5C \
101 1101 93 5D ]
101 1110 94 5E ^
101 1111 95 5F _
110 0000 96 60 `
110 0001 97 61 a
110 0010 98 62 b
110 0011 99 63 c
110 0100 100 64 d
110 0101 101 65 e
110 0110 102 66 f
110 0111 103 67 g
110 1000 104 68 h
110 1001 105 69 i
110 1010 106 6A j
110 1011 107 6B k
110 1100 108 6C l
110 1101 109 6D m
110 1110 110 6E n
110 1111 111 6F o
111 0000 112 70 p
111 0001 113 71 q
111 0010 114 72 r
111 0011 115 73 s
111 0100 116 74 t
111 0101 117 75 u
111 0110 118 76 v
111 0111 119 77 w
111 1000 120 78 x
111 1001 121 79 y
111 1010 122 7A z
111 1011 123 7B {
111 1100 124 7C |
111 1101 125 7D }
111 1110 126 7E ~

Học Pascal/Kiểu dữ liệu-->