Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Tổng quan sửa

Chi tiết sửa

Tính toán kính sửa

Chuẩn bị dụng cụ sửa

Bột mài sửa
Dụng cụ đo sửa

Mài sửa

Tráng gương sửa

Các tác giả sửa

.