Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tác giả hiệu chỉnh

Dưới đây là các tác giả đã có những chỉnh sửa nhỏ cho quyển sách:

  • AmieKim - Biên tập, tải quyển sách này lên.