Chủ đề:Khoa học máy tính

< Tin học

Khoa học máy tính

Các sách trong chủ đề này bàn về khoa học máy tính: khoa nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính.