Chủ đề:Trí tuệ nhân tạo

< Khoa học máy tính

Trí tuệ nhân tạo
Các sách trong chủ đề này bàn về trí tuệ nhân tạo: 'trí tuệ' của máy móc và các ngành khoa học máy tính nghiên cứu về điều này.