Chủ đề:Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

< Khoa học máy tính
< Logic toán học

Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

Các sách trong chủ đề này bàn về thuật toáncấu trúc dữ liệu.

  • Thuật toán là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.
  • Cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Thông thường, một cấu trúc dữ liệu được chọn cẩn thận sẽ cho phép thực hiện thuật toán hiệu quả hơn.