Chủ đề:Kỹ thuật phần mềm

< Khoa học máy tính
< Xây dựng hệ thống

Kỹ thuật phần mềm
Các sách trong chủ đề này bàn về kỹ thuật phần mềm: sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm, nhằm tạo ra các phần mềm chất lượng tốt hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ bảo trì và xây dựng hơn.