Các loài thực vật được mô tả/Năm 2000/B

Các loài thực vật được mô tả năm 2000
A - B - C - D - E - F G - H I J K - L - M - N O - P - Q R - S - T - U W X Z

Baccaurea carinata là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Haegens mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Baccaurea microcarpa là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được (Airy Shaw) Haegens mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Baccaurea mollis là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Haegens mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Baccaurea purpurea là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Haegens mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Baccaurea simaloerensis là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Haegens mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris ana-juliae là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Cascante mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris bahiensis là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Noblick ex A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris chaveziae là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris glassmanii là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Med.-Costa & Noblick ex A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris halmoorei là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris hatschbachii là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Noblick ex A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris herrerana là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Cascante mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris horridispatha là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Noblick ex A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Hình ảnh

sửa


Bactris martiana là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bactris soeiroana là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được Noblick ex A.J.Hend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Badiera caracasana là một loài thực vật có hoa trong họ Polygalaceae. Loài này được (Kunth) C.H.Perss. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Baimashania pulvinata là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Baimashania wangii là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ballyanthus prognathus là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được (P.R.O.Bally) Bruyns mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Barbarea hongii là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Al-Shehbaz & G.Yang mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Barbarea macrocarpa là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được (Boiss.) Al-Shehbaz & Jacquemoud mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Barbosella macaheensis là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Cogn.) Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Barbosella ricii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Luer & R.Vásquez mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Barbosella vasquezii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Barringtonia josephstaalensis là một loài thực vật có hoa trong họ Lecythidaceae. Loài này được W.N.Takeuchi mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Basiphyllaea wrightii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Acuña) Nir mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Batopilasia byei là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (S.D.Sundb. & G.L.Nesom) G.L.Nesom & Noyes mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia acutitepala là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được K.Y.Guan & D.K.Tian mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia jarmilae là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được Halda mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia jureiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được S.J.Gomes da Silva & Mamede mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia longialata là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được K.Y.Guan & D.K.Tian mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia longicarpa là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được K.Y.Guan & D.K.Tian mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia salesopolensis là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được S.J.Gomes da Silva & Mamede mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia siccacaudata là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được J.Door. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Begonia taipeiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Thu hải đường. Loài này được C.I.Peng mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bellevalia mathewii là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Özhatay & Koçak mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Belosynapsis kawakamii là một loài thực vật có hoa trong họ Commelinaceae. Loài này được (Hayata) C.I.Peng & Y.J.Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Oligophyton drummondii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (H.P.Linder & G.Will.) Szlach. & Rutk. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bernardia dodecandra là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được (Sessé ex Cav.) Govaerts mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Biscutella bilbilitana là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Mateo & M.B.Crespo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Biscutella conquensis là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Mateo & M.B.Crespo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Biscutella segurae là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Mateo & M.B.Crespo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blakea coloradensis là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được Almeda mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blakea darcyana là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được Almeda mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blakea perforata là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được Almeda mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blakea storkii là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được (Standl.) Almeda mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blakea wilsoniorum là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được Almeda mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis aequisepala là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis boranensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis burundiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis diplodonta là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis drummondii là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis dunensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis duvigneaudii là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis fenestralis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis flava là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis gazensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis huillensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis inflata là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis inopinata là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis itigiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis kenyensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis laevifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis macra là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được (Nees) Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis meyeri là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis montana là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis obermeyerae là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis ogadenensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis petalidioides là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis pusilla là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis reekmansii là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis richardsiae là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis scandens là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis sericea là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis somaliensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis spinipes là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis subglabra là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis swaziensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis tanganyikensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được (Napper) Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis tanzaniensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis torrei là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis trifida là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis turkanae là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharis uzondoensis là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Vollesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Blepharodon pictum là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được (Vahl) W.D.Stevens mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Hình ảnh

sửa


Blotiella coriacea là một loài dương xỉ trong họ Dennstaedtiaceae. Loài này được Verdc. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000. Danh pháp khoa học của loài này chưa được làm sáng tỏ.


Boesenbergia armeniaca là một loài thực vật có hoa trong họ Gừng. Loài này được Cowley mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Boesenbergia hosensis là một loài thực vật có hoa trong họ Gừng. Loài này được Cowley mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Boesenbergia roseopunctata là một loài thực vật có hoa trong họ Gừng. Loài này được (Ridl.) I.M.Turner mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bolbitis thommankuthiana là một loài dương xỉ trong họ Dryopteridaceae. Loài này được Nampy mô tả khoa học đầu tiên năm 2000. Danh pháp khoa học của loài này chưa được làm sáng tỏ.


Bomarea ovallei là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được (Phil.) Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bornmuellera kiyakii là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Aytaç & A.Aksoy mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Brachysola coerulea
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Lamiales
Họ (familia): Lamiaceae
Chi (genus): Brachysola
Loài (species): B. coerulea
Tên hai phần
Brachysola coerulea
(F.Muell. & Tate) Rye, 2000

Brachysola coerulea là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (F.Muell. & Tate) Rye mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Brachysola halganiacea
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Lamiales
Họ (familia): Lamiaceae
Chi (genus): Brachysola
Loài (species): B. halganiacea
Tên hai phần
Brachysola halganiacea
(F.Muell.) Rye, 2000

Brachysola halganiacea là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (F.Muell.) Rye mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Brahea sarukhanii
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Monocots
(không phân hạng): Commelinids
Bộ (ordo): Arecales
Họ (familia): Arecaceae
Chi (genus): Brahea
Loài (species): B. sarukhanii
Tên hai phần
Brahea sarukhanii
H.J.Quero, 2000

Brahea sarukhanii là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được H.J.Quero mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Brownanthus fraternus
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Caryophyllales
Họ (familia): Aizoaceae
Chi (genus): Brownanthus
Loài (species): B. fraternus
Tên hai phần
Brownanthus fraternus
Klak, 2000

Brownanthus fraternus là một loài thực vật có hoa trong họ Phiên hạnh. Loài này được Klak mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Brownanthus glareicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Caryophyllales
Họ (familia): Aizoaceae
Chi (genus): Brownanthus
Loài (species): B. glareicola
Tên hai phần
Brownanthus glareicola
Klak, 2000

Brownanthus glareicola là một loài thực vật có hoa trong họ Phiên hạnh. Loài này được Klak mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Brunoniella neocaledonica
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Lamiales
Họ (familia): Acanthaceae
Chi (genus): Brunoniella
Loài (species): B. neocaledonica
Tên hai phần
Brunoniella neocaledonica
(Heine) Moylan, 2000

Brunoniella neocaledonica là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được (Heine) Moylan mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bryantiella glutinosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
(không phân hạng): Asterids
Bộ (ordo): Ericales
Họ (familia): Polemoniaceae
Chi (genus): Bryantiella
Loài (species): B. glutinosa
Tên hai phần
Bryantiella glutinosa
(Phil.) J.M.Porter, 2000

Bryantiella glutinosa là một loài thực vật có hoa trong họ Polemoniaceae. Loài này được (Phil.) J.M.Porter mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bryantiella palmeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
(không phân hạng): Asterids
Bộ (ordo): Ericales
Họ (familia): Polemoniaceae
Chi (genus): Bryantiella
Loài (species): B. palmeri
Tên hai phần
Bryantiella palmeri
(S.Watson) J.M.Porter, 2000

Bryantiella palmeri là một loài thực vật có hoa trong họ Polemoniaceae. Loài này được (S.Watson) J.M.Porter mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bryophyllum calcicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Saxifragales
Họ (familia): Crassulaceae
Chi (genus): Bryophyllum
Loài (species): B. calcicola
Tên hai phần
Bryophyllum calcicola
(H.Perrier) V.V.Byalt, 2000

Bryophyllum calcicola là một loài thực vật có hoa trong họ Crassulaceae. Loài này được (H.Perrier) V.V.Byalt mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Buddleja cardenasii
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Lamiales
Họ (familia): Scrophulariaceae
Chi (genus): Buddleja
Loài (species): B. cardenasii
Tên hai phần
Buddleja cardenasii
Standl. ex E.M.Norman, 2000

Buddleja cardenasii là một loài thực vật có hoa trong họ Huyền sâm. Loài này được Standl. ex E.M.Norman mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Buddleja vexans
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Lamiales
Họ (familia): Scrophulariaceae
Chi (genus): Buddleja
Loài (species): B. vexans
Tên hai phần
Buddleja vexans
Kraenzl. & Loes. ex E.M.Norman, 2000

Buddleja vexans là một loài thực vật có hoa trong họ Huyền sâm. Loài này được Kraenzl. & Loes. ex E.M.Norman mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bulbine muscicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Monocots
Bộ (ordo): Asparagales
Họ (familia): Xanthorrhoeaceae
Chi (genus): Bulbine
Loài (species): B. muscicola
Tên hai phần
Bulbine muscicola
G.Will., 2000

Bulbine muscicola là một loài thực vật có hoa trong họ Thích diệp thụ. Loài này được G.Will. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bulbine rupicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Monocots
Bộ (ordo): Asparagales
Họ (familia): Xanthorrhoeaceae
Chi (genus): Bulbine
Loài (species): B. rupicola
Tên hai phần
Bulbine rupicola
G.Will., 2000

Bulbine rupicola là một loài thực vật có hoa trong họ Thích diệp thụ. Loài này được G.Will. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Burmannia filamentosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Monocots
Bộ (ordo): Dioscoreales
Họ (familia): Burmanniaceae
Chi (genus): Burmannia
Loài (species): B. filamentosa
Tên hai phần
Burmannia filamentosa
D.C.Zhang & R.M.K.Saunders, 2000

Burmannia filamentosa là một loài thực vật có hoa trong họ Burmanniaceae. Loài này được D.X.Zhang & R.M.K.Saunders mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bursera laurihuertae
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Sapindales
Họ (familia): Burseraceae
Chi (genus): Bursera
Loài (species): B. laurihuertae
Tên hai phần
Bursera laurihuertae
Rzed. & Calderón, 2000

Bursera laurihuertae là một loài thực vật có hoa trong họ Burseraceae. Loài này được Rzed. & Calderón mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bursera palaciosii
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Sapindales
Họ (familia): Burseraceae
Chi (genus): Bursera
Loài (species): B. palaciosii
Tên hai phần
Bursera palaciosii
Rzed. & Calderón, 2000

Bursera palaciosii là một loài thực vật có hoa trong họ Burseraceae. Loài này được Rzed. & Calderón mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bursera ribana
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Sapindales
Họ (familia): Burseraceae
Chi (genus): Bursera
Loài (species): B. ribana
Tên hai phần
Bursera ribana
Rzed. & Calderón, 2000

Bursera ribana là một loài thực vật có hoa trong họ Burseraceae. Loài này được Rzed. & Calderón mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bursera vasquezyanesii
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Sapindales
Họ (familia): Burseraceae
Chi (genus): Bursera
Loài (species): B. vasquezyanesii
Tên hai phần
Bursera vasquezyanesii
Rzed. & Calderón, 2000

Bursera vasquezyanesii là một loài thực vật có hoa trong họ Burseraceae. Loài này được Rzed. & Calderón mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Bursera vazquezyanesii
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Sapindales
Họ (familia): Burseraceae
Chi (genus): Bursera
Loài (species): B. vazquezyanesii
Tên hai phần
Bursera vazquezyanesii
Rzed. & Calderón, 2000

Bursera vazquezyanesii là một loài thực vật có hoa trong họ Burseraceae. Loài này được Rzed. & Calderón mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.