Các đời vua Việt Nam/Thời đại Hồng Bàng

Có một thời kỳ chưa chắc chắn tồn tại:

Thời đại Hồng Bàng là thời đại trước khi nhà Hán chiếm giữ nước ta, sau đây là các thời kỳ của nước ta:

Ngoài ra, còn có một thời kỳ không chính thức là: