Các đời vua Việt Nam/Thời đại Hồng Bàng/nhà Triệu

Có 2 giả thiết về nhà Triệu[1]:

 • Sau khi đánh bại nhà Thục, Triệu Đà lên ngôi và lập ra nước Nam Việt.
 • Triệu Đà là một viên tướng nhà Tần, khi nhà Tần suy yếu thì lập ra nước Nam Việt.

Và các vị vua của nhà Triệu là:

      Triệu Vũ Vương : Triệu Đà lên ngôi, đặt tên nước là Nam Việt, thủ đô là Phiên Ngung, lấy hiệu là Triệu Vũ Vương. Vũ Vương trị vì từ 207 TCN đến 137 TCN.
      Triệu Văn Đế : Trị vì từ 137 TCN đến 125 TCN.
      Triệu Minh Đế : Trị vì từ 125 TCN đến 113 TCN.
      Triệu Ai Đế : Trị vì từ 113 TCN đến 112 TCN.
      Triệu Dương Đế : Trị vì từ 112 TCN đến 111 TCN.

Chú thích

sửa
 1. Sau khi lập ra nhà Triệu, Triệu Đà đã lấy Phiên Ngung làm kinh đô