N, bé nói NewtHewnt là con Sa giông


-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --