E, bé nói ElephantE là chữ cái đầu tiên của từ Elephant


Elephant trong tiếng Anh, để chỉ con Voi.
"....
Con vỏi con voi!
Hai chân trước đi đằng trước,
Hai chân sau đi đằng sau,
Còn cái đuôi thì đi sau dốt,
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi,
Con vỏi con voi!
Hai chân trước đi đằng trước,
Hai chân sau đi đằng sau,
Còn cái đuôi thì đi sau dốt,
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi,
Con vỏi con voi!
...."
-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --