Tiếp tục từ : Tĩnh Hải Quân

Và thế là, quân Nam Hán đã mắc bẫy của Ngô Quyền. Ngô Quyền lên ngôi và lấy hiệu là Ngô Vương ( tại vị 939 - 944 ).

Sau khi Ngô Vương chết, anh vợ của Ngô Quyền là Dương Tam Kha lên ngôi và lấy hiệu là Dương Bình Vương ( tại vị 944 - 950 ).

Từ đây loạn 12 sứ quân ( Thập Nhị Sứ quân chi loạn ) bắt đầu...

Xem tiếp : Loạn 12 sứ quân

Xem thêm

sửa

2 vị vua cuối cùng của nhà Ngô