Các đời vua Việt Nam/Thập nhị Sứ quân chi loạn

Tiếp từ : Nhà Ngô

12 sứ quân gồm có:

 1. Ngô Xương Xí, tức Ngô Sứ Quân
 2. Ngô Nhật Khánh tự xưng là Ngô Lãm Công
 3. Đỗ Cảnh Thạc tự xưng là Đỗ Cảnh Công
 4. Phạm Bạch Hổ tự xưng là Phạm Phòng Át
 5. Kiều Công Hãn tự xưng Kiều Tam Chế
 6. Kiều Thuận tự xưng là Kiều Lệnh Công
 7. Nguyễn Khoan tự xưng Nguyễn Thái Bình
 8. Nguyễn Siêu tự xưng là Nguyễn Hữu Công
 9. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công
 10. Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng Công
 11. Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công
 12. Lã Đường tự xưng là Lã Tá Công

Xem thêm

sửa

Hậu Ngô Vương