Các đời vua Việt Nam/Nhà Ngô/Hậu Ngô Vương

Ngô Xương Văn đã lật đổ Dương Bình Vương và lên ngôi, lấy hiệu là Nam Tấn Vương ( tại vị 951 - 965 ).

Nam Tấn Vương mời Ngô Xương Ngập về và Ngô Xương Ngập lên ngôi, lên hiệu là Thiên Sách Vương ( tại vị 951 - 954 ).

Thời kỳ 2 vua 1 lúc này do có các sứ quân chiếm giữ ở các vùng xung quanh nên ít bị để ý.