Các đời vua Việt Nam/Các thời Bắc thuộc lần thứ I,II,III

Giữa những thời kỳ Bắc thuộc lần thứ I,II,III, có vài thời kỳ ngăn cách là: