Các đời vua Việt Nam/Các thời Bắc thuộc lần thứ I,II,III/Hai Bà Trưng

Năm 40-43, hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã dành độc lập cho nước ta sau thời kỳ Bắc thuộc lần thứ I. Trưng Trắc lên ngôi và lấy hiệu là Trưng Nữ Vương