Các đời vua Việt Nam/Các thời Bắc thuộc lần thứ I,II,III/khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Mai Hắc Đế : ăm 713, Mai Thúc Loan lập nên khởi nghĩa và thành công, ông lấy hiệu là Mai Hắc Đế. ( tại vị 713 - 722 )

Mai Thiếu Đế : Tương truyền, ông là người kế nhiệm Mai Hắc Đế. ( tại vị 722 - 723 ) ( tên thật là Mai Thúc Huy )

Bạch Đầu Đế : Tương truyền, ông là người kế nhiệm Mai Thiếu Đế. ( tại vị tháng 10/723 - ngày 7/12/723 )