Các đời vua Việt Nam/Các thời Bắc thuộc lần thứ I,II,III/khởi nghĩa Phùng Hưng

Bố Cái Phu Hựu Chương Tín Sùng Nghĩa Đại vương : Sau khởi nghĩa Phùng Hưng, ông đã lên ngôi. ( tại vị 770 - 789/791/802 .) Người đời sau gọi ông là Bố Cái Phu Hựu Chương Tín Sùng Nghĩa Đại vương, gọi tắt là Bố Cái Đại Vương.

Phùng An : Phùng Hưng mất và Phùng An lên ngôi. Vào năm 803, ông đã phải chịu thua nhà Đường. ( tại vị 789/791/802-803 )