Thiên văn học đại cương/Các lĩnh vực/Thiên văn học thiên thể