Thiên văn học đại cương/Các lĩnh vực

Thiên văn học đại cương sẽ nghiên cứu về các lĩnh vực sau: