Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Hàm

Khái Niệm

sửa

Hàm là một khối lệnh , một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giửa {} dưới tên mục function

Loai Hàm

sửa

Hàm Trống

sửa

Hàm không có Đối số và không trả lại giá trị

Công Thức
<script language="JavaScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>
Thí Dụ
<script language="JavaScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' + New Date());
  }
</script>

Hàm có Đối số

sửa

Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị

Công Thức
<script language="JavaScript">
  function tên_hàm(đối_số_1, đối_số_2)
  {
    các câu lệnh cần thực hiện mỗi khi hàm được gọi;
    return giá_trị_cần_trả_về;
  }

  tên_hàm(1, 2); // Gọi hàm tên_hàm với hai đối số 1 và 2 ứng với đối_số_1 và đối_số_2
  tên_hàm(1); // Gọi hàm tên_hàm với đối_số_1 có giá trị 1, đối_số_2 có giá trị undefined
</script>
Thí Dụ
<script language="JavaScript">
  Array.prototype.fold =
  function (value, functor) {
    var result = value;
    for (var i = 0; i < this.length; i++) {
      result = functor(result, this[i]);
    }
    return result;
  }
  var sum = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].fold(0, function (a, b) { return a + b })
</script>

Đoạn mã nguồn trên sẽ trả lại kết quả là 55.


Danh Sách Các Hàm Javascript Mac Dinh

sửa
Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Hàm”.