Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Hàm

Hàm là một khối lệnh , một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giửa {} dưới tên mục function bao gồm các loại hàm sau

 1. Hàm Trống
 2. Hàm có Đối số
 3. Hàm Javascript Mac Dinh

Thể loại Hàm

sửa

Hàm Trống

sửa

Hàm không có Đối số và không trả lại giá trị

Công Thức
<script language="JavaScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>
Thí Dụ
<script language="JavaScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' + New Date());
  }
</script>

Hàm có Đối số

sửa

Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị

Công Thức
<script language="JavaScript">
  function tên_hàm(đối_số_1, đối_số_2)
  {
    các câu lệnh cần thực hiện mỗi khi hàm được gọi;
    return giá_trị_cần_trả_về;
  }

  tên_hàm(1, 2); // Gọi hàm tên_hàm với hai đối số 1 và 2 ứng với đối_số_1 và đối_số_2
  tên_hàm(1); // Gọi hàm tên_hàm với đối_số_1 có giá trị 1, đối_số_2 có giá trị undefined
</script>
Thí Dụ
<script language="JavaScript">
  Array.prototype.fold =
  function (value, functor) {
    var result = value;
    for (var i = 0; i < this.length; i++) {
      result = functor(result, this[i]);
    }
    return result;
  }
  var sum = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].fold(0, function (a, b) { return a + b })
</script>

Đoạn mã nguồn trên sẽ trả lại kết quả là 55.


Hàm Javascript Mac Dinh

sửa