Tác giả sửa

Cuốn sách này được chủ yếu dịch từ Wikibooks tiếng Anh, một số phần có chỉnh sửa hoặc điều chỉnh để phù hợp với độc giả ở dự án này.

Danh sách các tác giả tham gia biên soạn: