Trước: Cài đặt các gói mở rộng Mục lục Tiếp theo: Cấu trúc tài liệu


Hướng dẫn này nhằm mục đích làm quen với phần cơ bản của Giới thiệu.

LaTeX

Bắt đầu
 1. Giới thiệu
 2. Cài đặt
 3. Cài đặt các gói mở rộng
 4. Cơ bản
 5. Cách nhận sự trợ giúp

Các yếu tố chung

 1. Cấu trúc Tài liệu
 2. Định dạng Văn bản
 3. Định dạng Đoạn văn
 4. Màu sắc
 5. Phông chữ
 6. Cấu trúc Danh sách
 7. Ký tự Đặc biệt
 8. Quốc tế hóa
 9. Rotations
 10. Tables
 11. Title creation
 12. Page Layout
 13. Customizing Page Headers and Footers‎
 14. Importing Graphics
 15. Floats, Figures and Captions
 16. Footnotes and Margin Notes
 17. Hyperlinks
 18. Labels and Cross-referencing
 19. Initials

Cơ chế

 1. Errors and Warnings
 2. Lengths
 3. Counters
 4. Boxes
 5. Rules and Struts

Văn bản Kỹ thuật

 1. Mathematics
 2. Advanced Mathematics
 3. Theorems
 4. Chemical Graphics
 5. Algorithms
 6. Source Code Listings
 7. Linguistics

Trang Đặc biệt

 1. Indexing
 2. Glossary
 3. Bibliography Management
 4. More Bibliographies

Tài liệu Đặc biệt

 1. Scientific Reports (Bachelor Report, Master Thesis, Dissertation)
 2. Letters
 3. Presentations
 4. Teacher's Corner
 5. Curriculum Vitae
 6. Academic Journals (MLA, APA, etc.)

Tạo Đồ họa

 1. Introducing Procedural Graphics
 2. MetaPost
 3. Picture
 4. PGF/TikZ
 5. PSTricks
 6. Xy-pic
 7. Creating 3D graphics

Lập trình

 1. Macros
 2. Plain TeX
 3. Creating Packages
 4. Creating Package Documentation
 5. Themes

Linh tinh

 1. Modular Documents
 2. Collaborative Writing of LaTeX Documents
 3. Export To Other Formats

Trợ giúp và Đề xuất

 1. FAQ
 2. Tips and Tricks

Phụ lục

 1. Tác giả
 2. Liên kết
 3. Tham khảo Gói
 4. Tài liệu mẫu LaTeX
 5. Chỉ mục
 6. Bảng thuật ngữ lệnh

edit this boxedit the TOC

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LaTeX trên máy tính (xem Cài đặt để biết hướng dẫn về những thứ cần thiết).

 • Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét cú pháp LaTeX.
 • Chúng ta sẽ tạo tài liệu LaTeX đầu tiên.
 • Sau đó, phần này sẽ hướng dẫn bạn cách nạp tập tin này qua hệ thống LaTeX để tạo ra đầu ra chất lượng, chẳng hạn như bản viết thêm (postscript) hoặc PDF.
 • Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét tên và loại tập tin.

Cú pháp LaTeX

sửa

Khi dùng LaTeX, bạn phải viết một tập tin văn bản thô mô tả cấu trúc và cách trình bày của tài liệu. LaTeX chuyển đổi văn bản này, kết hợp với đánh dấu, thành một tài liệu sắp chữ. Với mục đích tương tự, các trang web hoạt động theo cách tương tự: HTML được sử dụng để mô tả tài liệu, sau đó được hiển thị thành đầu ra trên màn hình - với các màu sắc, phông chữ, kích cỡ khác nhau, v.v. - bởi trình duyệt của bạn.

Bạn có thể tạo tập tin đầu vào cho LaTeX bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Một ví dụ tối thiểu trông giống như sau (các lệnh sẽ được giải thích sau):

\documentclass{article}

\begin{document}
Hello world!
\end{document}

Khoảng trắng

sửa

LaTeX chuẩn hóa khoảng trắng ở các tập tin đầu vào thành các ký tự khoảng trắng, chẳng hạn như dấu cách hoặc tab, được xử lý thống nhất là khoảng trắng. Các khoảng trắng liên tiếp được rút gọn thành một khoảng trắng, khoảng trắng mở một dòng thường bị bỏ qua và một đường ngắt dòng (xuống hàng) cũng tạo ra khoảng trắng. Nhiều ngắt dòng hơn (các dòng trống) định nghĩa phần kết thúc của đoạn văn.

Sau đây là một ví dụ về việc áp dụng các quy tắc này được trình bày bên dưới: phía bên trái hiển thị văn bản đầu vào (.tex), trong khi phía bên tay phải mô tả văn bản đầu ra (.dvi, .pdf, .ps).

Bạn nhập nhiều dấu cách
hoặc xuống dòng
thì văn bản vẫn thế.

Chỉ có xuống dòng thêm lần nữa
mới tạo ra đoạn văn mới.

Bạn nhập nhiều dấu cách hoặc xuống dòng thì văn bản vẫn thế.

Chỉ có xuống dòng thêm lần nữa mới tạo ra đoạn văn mới.

Ký tự dành riêng

sửa

Các ký hiệu sau đây là các ký tự dành riêng có ý nghĩa đặc biệt trong LaTeX hoặc không có sẵn trong tất cả các phông chữ.

Nếu bạn nhập chúng trực tiếp vào văn bản, thông thường chúng sẽ không được hiển thị.

# $ % ^ & _ { } ~ \

Nếu bạn muốn hiển thị chúng thì bạn cần thêm một dấu gạch chéo ngược ở đằng trước như sau:

\# \$ \% \^{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash{}

Trong một số trường hợp, các ký tự ngoặc vuông [ ] cũng có thể được coi là các ký tự dành riêng, vì chúng được sử dụng để cung cấp các tham số tùy chọn cho một số lệnh. Nếu bạn muốn hiển thị các ký tự này trực tiếp sau một số lệnh, như trong ví dụ này: \command [text] thì nó sẽ không thành công, vì [văn bản] sẽ được coi là một tùy chọn được cung cấp cho \command. Bạn có thể thực hiện việc hiển thị đúng theo cách này: \command {} [text].

Ký tự dấu gạch chéo ngược \ không thể được nhập bằng cách thêm một dấu gạch chéo ngược khác phía trước nó, chẳng hạn như \\; chuỗi hai dấu gạch này được sử dụng để ngắt dòng. Để giới thiệu dấu gạch chéo ngược trong chế độ toán học, bạn có thể sử dụng \backslash để thay thế.

Các lệnh \~\^ lần lượt tạo ra dấu ngã và mũ được đặt trên chữ cái tiếp theo. Ví dụ: \~n cho ra kết quả ñ.

Đó là lý do tại sao bạn cần dấu ngoặc nhọn để xác định không có chữ cái nào làm đối số. Bạn cũng có thể sử dụng \textasciitilde\textasciicircum để nhập các ký tự này; hoặc các lệnh khác như trong hướng dẫn này.

Nếu muốn chèn văn bản có thể chứa một số ký hiệu cụ thể (chẳng hạn như URI), bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh \verb, lệnh này sẽ được thảo luận sau ở phần về Định dạng. Đối với mã nguồn, hãy xem Danh sách mã nguồn

Các ký tự nhỏ hơn < và lớn hơn > là các ký tự ASCII duy nhất có thể nhìn thấy (không dành riêng) sẽ không được in chính xác. Xem Ký tự đặc biệt để tìm hiểu lý do và cách giải quyết.

Các ký tự không phải ASCII (ví dụ: dấu trọng âm, dấu phụ) có thể được nhập trực tiếp trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, bạn phải cấu hình tài liệu một cách thích hợp. Các ký hiệu khác và nhiều ký hiệu khác có thể được in bằng các lệnh đặc biệt như trong công thức toán học hoặc dưới dạng dấu. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong Ký tự đặc biệt.

Nhóm LaTeX

sửa

Các phần nội dung trong LaTeX thông thường được gom nhóm theo để dễ quản lý. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt phần cần thay đổi cục bộ trong dấu ngoặc nhọn. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp chúng ta không thể sử dụng cách này. Do đó, LaTeX cung cấp \bgroup\egroup để định nghĩa bắt đầu và kết thúc một nhóm.

\documentclass{article}
\begin{document}
normal text {\itshape walzing \bfseries Wombat} more normal text

normal text \bgroup\itshape walzing \bfseries Wombat\egroup{} more normal text
\end{document}

Các môi trường trong LaTeX sẽ tạo thành một nhóm ngầm.

Môi trường LaTeX

sửa

Môi trường trong LaTeX có vai trò khá giống với lệnh, nhưng chúng thường có tác dụng trên một phần rộng hơn của tài liệu. Cú pháp của chúng là:

\begin{environmentname}
text to be influenced
\end{environmentname}

Giữa \begin\end, bạn có thể đặt các lệnh khác và các môi trường lồng nhau. Cơ chế bên trong của các môi trường xác định một nhóm, giúp việc sử dụng nhóm được an toàn (không ảnh hưởng đến các phần khác của tài liệu). Nói chung, các môi trường cũng có thể chấp nhận đối số, nhưng tính năng này không được sử dụng phổ biến và do đó, nó sẽ được thảo luận trong các phần nâng cao hơn của tài liệu.

Mọi thứ trong LaTeX đều có thể được thể hiện dưới dạng các lệnh và môi trường.

Lệnh LaTeX

sửa

Các lệnh LaTeX phân biệt chữ hoa chữ thường và có một trong hai định dạng sau:

 1. Chúng bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược \ và sau đó chứa một tên bao gồm các chữ cái.
  • Tên lệnh được kết thúc bằng khoảng trắng (dấu cách), số hoặc bất kỳ ký tự không phải chữ cái khác.
 2. Chúng bao gồm một dấu gạch chéo ngược \ và chính xác một ký tự không phải là chữ cái.
  • Tên lệnh được kết thúc sau một ký tự không phải là chữ cái đó.

Một số lệnh cần có đối số, đối số này phải được đặt giữa dấu ngoặc nhọn { } sau tên lệnh.

Một số lệnh hỗ trợ các tham số tùy chọn, được thêm vào sau tên lệnh trong dấu ngoặc vuông [ ]. Cú pháp chung là:

\commandname[option1,option2,...]{argument1}{argument2}...
\tên_lệnh[tham số tùy chọn 1,tham số tùy chọn 2,...]{đối số 1}{đối số 2}...

Nhiều lệnh định dạng LaTeX đi theo cặp.

 1. Một lệnh dạng đối số, trong đó một trong các đối số là văn bản cần định dạng.
 2. Một lệnh biểu mẫu phạm vi, trong đó định dạng sẽ được áp dụng cho tất cả văn bản sau lệnh cho đến khi kết thúc phạm vi hiện tại. Tức là cho đến khi kết thúc nhóm hoặc môi trường hiện tại. Biểu mẫu này cũng có thể được gọi là switch command. Lệnh biểu mẫu phạm vi có thể vẫn có đối số, nhưng văn bản được định dạng không phải là đối số. Biểu mẫu này hầu như không bao giờ được gọi bên ngoài bất kỳ phạm vi nào, nếu không nó sẽ áp dụng cho phần còn lại của tài liệu.

Một lệnh biểu mẫu đối số sẽ có nhiều hơn một đối số so với lệnh biểu mẫu phạm vi tương ứng của nó, đối số bổ sung là văn bản mà lệnh đó ảnh hưởng.

Các ví dụ:

Nhấn mạnh văn bản: \emph là một lệnh dạng đối số với một đối số, văn bản được nhấn mạnh. \em là lệnh hình thức phạm vi tương ứng không có đối số.

\emph{emphasized text}, this part is normal % Đúng.
{\em emphasized text}, this part is normal % Đúng.

\emph emphasized text, this part is normal % Sai: lệnh không có đối số.
\em{emphasized text}, this part is normal  % Sai: switch với đối số.
\em emphasized text, this part is normal  % Nguy hiểm: switch ngoài bất kỳ môi trường nào.

Tô màu văn bản: Ví dụ này yêu cầu bạn phải sử dụng gói \usepackage{xcolor}. \textcolor là một lệnh dạng đối số với hai đối số là màu sắc và văn bản cần tô màu.\color là lệnh hình thức phạm vi tương ứng với chỉ một đối số, màu sắc.

Theo mặc định, văn bản này có màu đen. \textcolor{red}{Đây là văn bản màu đỏ.} Trở lại màu đen.
Theo mặc định, văn bản này có màu đen. {\color{red}Đây là văn bản màu đỏ.} Trở lại màu đen.

Chú thích

sửa

Khi LaTeX gặp ký tự % trong khi xử lý tập tin đầu vào, nó sẽ bỏ qua phần còn lại của dòng hiện tại, dấu ngắt dòng và tất cả khoảng trắng ở đầu dòng tiếp theo.

Điều này có thể được sử dụng để viết ghi chú vào tập tin đầu vào và sẽ không hiển thị trong phiên bản in (PDF).

Đây là một % stupid
% Better: instructive <----
ví dụ: Supercal%
      ifragilist%
icexpialidocious

Đây là một ví dụ: Supercalifragilisticexpialidocious

Lưu ý rằng ký tự % có thể được sử dụng để phân tách các dòng đầu vào dài không cho phép khoảng trắng hoặc ngắt dòng, như với Supercalifragilisticexpialidocious ở trên.

Ngôn ngữ LaTeX cốt lõi không có cú pháp được xác định trước để nhận xét các vùng trải rộng trên nhiều dòng. Tham khảo chú thích nhiều dòng để biết cách giải quyết đơn giản.

Tài liệu đầu tiên

sửa

Lúc này chúng ta sẽ tạo một tài liệu đầu tiên chứa nội dung đơn giản 'Hello World! ở đầu ra.

 • Mở trình soạn thảo văn bản như vim, emacs, Notepad++ và các trình soạn thảo văn bản khác để lưu mã nguồn và tạo tập tin mới.
 • Sao chép văn bản sau vào trình soạn thảo. Đây là mã nguồn LaTeX.
% hello.tex - Ví dụ LaTeX đầu tiên!
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello World!
\end{document}
 • Lưu tập tin với tên hello.tex.

Khi chọn tên cho tập tin, bạn hãy đảm bảo rằng tên đó có phần đuôi mở rộng .tex. Bạn có thể thử ví dụ này trực tiếp ở OverLeaf.

Diễn giải ví dụ

sửa
% hello.tex - Ví dụ LaTeX đầu tiên! Dòng đầu là dòng chú thích do bắt đầu bằng ký hiệu phần trăm (%); khi LaTeX nhìn thấy ký hiệu này, nó bỏ qua phần văn bản còn lại trên cùng dòng. Dòng chú thích cung cấp thông tin hữu ích trong tập tin. Ví dụ: bạn có thể đưa thông tin về tác giả và ngày tháng hoặc bất kỳ thông tin nào bạn muốn.
\documentclass{article} Dòng này là một lệnh và yêu cầu LaTeX sử dụng lớp tài liệu article. Tập tin lớp tài liệu xác định tiêu chuẩn định dạng cần tuân theo, trong trường hợp này là định dạng bài viết chung. Các tạp chí, khoa của trường đại học, v.v. có thể cung cấp các tệp này để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn xuất bản. Trong nhiều trường hợp, cùng một nội dung tài liệu có thể được định dạng lại để gửi cho một nhà xuất bản khác chỉ bằng cách thay thế tập tin lớp tài liệu được yêu cầu. Có rất nhiều lớp tài liệu chung có sẵn để lựa chọn nếu một lớp không được cung cấp.
\begin{document} Dòng này là phần đầu của môi trường có tên document; nó thông báo cho LaTeX rằng nội dung của tài liệu sắp bắt đầu. Bất cứ điều gì ở trên lệnh này thường được biết là thuộc về phần mở đầu (preamble).
Hello World! Đây là dòng duy nhất chứa nội dung thực - văn bản mà chúng ta muốn hiển thị ở đầu ra.
\end{document} Môi trường document kết thúc tại đây. Nó báo cho LaTeX rằng nguồn tài liệu đã hoàn tất, mọi thứ sau dòng này sẽ bị bỏ qua.

Như đã đề cập, mỗi lệnh LaTeX bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược (\). Đây là cách LaTeX biết rằng bất cứ khi nào nó nhìn thấy dấu gạch chéo ngược, thì sẽ chờ đợi một số lệnh. Chú thích không được phân loại là lệnh, vì LaTeX sẽ bỏ qua dòng này. Chú thích không bao giờ ảnh hưởng đến đầu ra của tài liệu, miễn là không có khoảng trắng trước dấu phần trăm. Các phần tiếp theo sẽ cung cấp cho các bạn các ví dụ khác tuyệt vời hơn, xin kiên nhẫn theo dõi.

Xây dựng một tài liệu

sửa

Sau đó, chúng ta cần đưa tập tin đầu vào vào công cụ LaTeX, một chương trình tạo tài liệu.

Có một số công cụ LaTeX đang được sử dụng hiện đại: lualatex, xelatexpdflatex. Có những khác biệt quan trọng giữa ba loại này, nhưng chúng ta sẽ thảo luận những khác biệt đó ở nơi khác - bất kỳ loại nào trong số chúng cũng sẽ hữu ích cho việc xây dựng tài liệu.

Tạo tài liệu

sửa

Bản thân LaTeX không có GUI, mặc dù một số bản cài đặt có chứa giao diện người dùng đồ họa có thể nhấp vào LaTeX để biên dịch tập tin đầu vào. Giả sử bạn không sử dụng điều đó thì bạn cần:

 1. Mở một terminal và điều hướng đến thư mục chứa tập tin .tex.
 2. Nhập lệnh: xelatex hello.tex (Phần mở rộng .tex là không bắt buộc, mặc dù bạn có thể thêm nếu muốn.)
 3. Nhiều thông tin khác nhau về LaTeX và tiến trình của nó sẽ được hiển thị. Nếu mọi việc suôn sẻ, hai dòng cuối cùng được hiển thị trong bảng điều khiển sẽ là:
Output written on hello.pdf (1 page). (Kết quả được biên dịch thành hello.pdf (1 trang))
Transcript written on hello.log. (Nhật trình ghi lại ở hello.log)

Điều này có nghĩa là tập tin nguồn của bạn đã được xử lý và tài liệu kết quả có tên là hello.pdf. Bạn có thể xem tập tin này bằng bất kỳ trình xem PDF nào được cài đặt trên hệ thống.

Trong trường hợp này, do tính đơn giản của tập tin, bạn chỉ cần chạy lệnh LaTeX một lần. Tuy nhiên, nếu bạn tạo các tài liệu phức tạp, bao gồm thư mục và đa tài liệu tham khảo, v.v., LaTeX cần được thực thi nhiều lần để giải quyết các tài liệu tham khảo. Điều này sẽ được thảo luận các phần sau.

Hệ thống Tự động xây dựng (Autobuild)

sửa

Việc biên dịch có thể khá phức tạp nếu bạn làm việc trên các tài liệu phức tạp hơn. Một số chương trình hiện có tự động đọc một tài liệu LaTeX và chạy các trình biên dịch thích hợp với số lần thích hợp. Ví dụ: latexmk có thể tạo tập tin PDF với đa số các tập tin LaTeX một cách đơn giản bằng dòng lệnh:

 $ latexmk -pdf file.tex

Lưu ý rằng hầu hết trình soạn thảo sẽ lo việc đó cho bạn.

Các phiên bản cũ của LaTeX

sửa

Cả LaTeX và TeX đều được tạo ra nhiều năm trước khi Định dạng Tài liệu Di động (PDF) ra đời, do đó, công cụ LaTeX đơn giản, latex, sinh ra DVI, một định dạng do Donald Knuth thiết kế cho đầu ra TeX độc lập với thiết bị. Định dạng này đã không còn được sử dụng phổ biến, nhưng có thể được chuyển đổi thành các định dạng đầu ra phổ biến hơn bằng cách sử dụng các chương trình từ bản phân phối LaTeX của bạn:

 • dvips chuyển đổi các tập tin .dvi thành .ps (PostScript).
 • dvipdf chuyển đổi các tệp .dvi thành .pdf (dvipdfm là một phiên bản cải tiến).

Bạn cũng có thể tìm thấy Ghostscript, một bộ công cụ nguồn mở và miễn phí hữu ích để làm việc với PostScript. ps2pdf của nó chuyển đổi các tệp .ps thành .pdfpdf2ps thực hiện ngược lại.

Sơ đồ sau cho thấy mối quan hệ giữa mã nguồn LaTeX và các định dạng mà bạn có thể tạo từ mã nguồn đó:

 

Văn bản màu đỏ trong hộp thể hiện cho các định dạng tập tin, văn bản màu xanh lam trên các mũi tên thể hiện cho các lệnh bạn phải sử dụng, văn bản nhỏ màu xanh đậm bên dưới các hộp thể hiện cho các định dạng hình ảnh được hỗ trợ. Bất cứ khi nào đi qua một mũi tên, bạn sẽ mất một số thông tin, điều này có thể làm giảm các tính năng của tài liệu. Do đó, bạn nên chọn con đường ngắn nhất để đạt được định dạng mục tiêu của mình. Đây có lẽ là cách thuận tiện nhất để có được đầu ra ở định dạng mong muốn. Bắt đầu từ nguồn LaTeX, cách tốt nhất là chỉ sử dụng latex cho đầu ra DVI hoặc chỉ pdflatex cho đầu ra PDF, chỉ chuyển đổi sang PostScript khi cần thiết in tài liệu.

Lưu ý rằng việc sử dụng latex để tạo đầu ra DVI sẽ ngăn bạn sử dụng các tính năng chỉ dành cho PDF, chẳng hạn như siêu liên kết và phông chữ được nhúng.

Chương Xuất Sang Các Định Dạng Khác sẽ thảo luận thêm về việc xuất nguồn LaTeX sang các định dạng tập tin khác.

Tập tin

sửa

Chọn tên tập tin phù hợp

sửa

Không bao giờ sử dụng các thư mục hoặc tên tập tin có chứa khoảng trắng. Mặc dù hệ điều hành có thể hỗ trợ các tập tin này, nhưng một số thì không, và chúng sẽ chỉ gây ra phiền toái khi làm việc với TeX. Đặt tên tập tin ngắn hoặc dài tùy ý, nhưng tuyệt đối tránh khoảng trắng. Dán các chữ cái viết thường không có dấu a-z, các chữ số 0-9, dấu gạch nối (-) và chỉ một dấu chấm hoặc dấu chấm đầy đủ (.) để phân tách phần mở rộng của tệp (hơi giống với các quy ước dành cho một URL Web tốt): điều này sẽ cho phép bạn tham khảo các tập tin TeX trên Web dễ dàng hơn và dễ mang theo hơn. Một số hệ điều hành không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường, một số khác thì có. Vì vậy, tốt nhất là không trộn lẫn hoa thường.

Tập tin phụ trợ

sửa

Trình biên dịch TeX là các quy trình một lượt. Điều đó có nghĩa là không có cách nào để trình biên dịch nhảy xung quanh tài liệu, điều này sẽ hữu ích cho mục lục và tài liệu tham khảo. Thật vậy, trình biên dịch không thể đoán một phần cụ thể sẽ được in ở trang nào, vì vậy khi mục lục được in trước các phần sắp tới, nó không thể đặt số trang.

Để khắc phục sự cố này, nhiều lệnh LaTeX cần nhảy sử dụng các tệp phụ trợ thường có cùng tên tập tin với tài liệu hiện tại nhưng có phần mở rộng khác. Nó lưu trữ dữ liệu tạm thời vào các tệp này và sử dụng chúng cho lần biên dịch tiếp theo. Vì vậy, để có một mục lục cập nhật, bạn cần biên dịch tài liệu hai lần. Không cần phải biên dịch lại nếu không có phần nào được di chuyển.

Ví dụ: tập tin tạm thời cho dữ liệu mục lục là tên tệp.toc.

Bạn có thể xóa một số tập tin một cách an toàn, quá trình biên dịch sẽ tự động tạo lại chúng. Tuy nhiên lưu ý có 1 số tập tin như bảng sau cần giữ lại, không được xóa.

Khi làm việc với nhiều khả năng khác nhau của LaTeX (chỉ mục, bảng thuật ngữ, thư mục, v.v.), bạn sẽ sớm thấy mình trong một mê cung các tập tin có nhiều phần mở rộng khác nhau và có thể không có manh mối nào. Danh sách sau đây giải thích các loại tập tin phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải khi làm việc với TeX:

Các phần mở rộng tệp phổ biến trong LaTeX
.aux Một tập tin vận chuyển thông tin từ trình biên dịch này sang trình biên dịch tiếp theo. Trong số những thứ khác, tập tin .aux được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến tham chiếu chéo.
.bbl Đầu ra tập tin thư mục bằng BiBTeX và được sử dụng bởi LaTeX.
.bib Tập tin cơ sở dữ liệu thư mục. (nơi bạn có thể lưu trữ danh sách các trích dẫn thư mục đầy đủ)
.blg Tập tin nhật ký BiBTeX. (lỗi được ghi lại ở đây)
.bst Tập tin phong cách BiBTeX.
.cls Các tập tin lớp xác định tài liệu của bạn trông như thế nào. Chúng được chọn bằng lệnh \documentclass.
.dtx Tài liệu TeX. Đây là định dạng phân phối chính cho các tập tin kiểu LaTeX. Nếu xử lý tập tin .dtx, bạn sẽ nhận được mã macro được ghi lại của gói LaTeX có trong tập tin .dtx.
.ins Trình cài đặt cho các tập tin chứa trong tập tin .dtx phù hợp. Nếu bạn tải gói LaTeX từ internet, thông thường bạn sẽ nhận được tệp .dtx.ins. Chạy LaTeX trên tệp .ins để giải nén tập tin .dtx.
.fd Tập tin mô tả phông chữ cho LaTeX biết về các phông chữ mới.
.dvi Tập tin Độc lập với Thiết bị. Đây là kết quả chính của quá trình biên dịch LaTeX với latex. Bạn có thể xem nội dung của nó bằng chương trình xem trước DVI hoặc bạn có thể gửi nó tới máy in bằng dvips hoặc một ứng dụng tương tự.
.pdf Định dạng Tài liệu Di động. Đây là kết quả chính của quá trình biên dịch LaTeX với pdflatex. Bạn có thể xem nội dung của nó hoặc in nó bằng bất kỳ trình xem PDF nào.
.log Cung cấp một tài khoản chi tiết về những gì đã xảy ra trong lần chạy trình biên dịch cuối cùng.
.toc Lưu trữ tất cả các tiêu đề phần của bạn. Nó được đọc trong lần chạy trình biên dịch tiếp theo và được sử dụng để tạo mục lục.
.lof Điều này giống như .toc nhưng dành cho danh sách các hình ảnh (figure).
.lot Điều này giống như .toc nhưng dành cho danh sách các bảng biểu.
.idx Nếu tài liệu của bạn chứa tập tin index. LaTeX lưu trữ tất cả các từ vựng vào chỉ mục trong tập tin này. Xử lý tập tin này bằng makeindex.
.ind Tập tin .idx đã xử lý, sẵn sàng để đưa vào tài liệu của bạn trong chu kỳ biên dịch tiếp theo.
.ilg Tập tin nhật ký (Logfile) cho biết makeindex đã làm gì.
.sty Gói LaTeX Macro. Đây là tập tin bạn có thể tải vào tài liệu LaTeX bằng lệnh \usepackage.
.tex Tập tin đầu vào LaTeX hoặc TeX. Nó có thể được biên dịch bằng latex.
.out tập tin gói hyperref, chỉ một tập tin cho tập tin chính.

Một số phần khác

sửa

Các yếu tố chung

sửa

Xem Cấu trúc tài liệu và phần Các thành phần chung để biết tất cả các tính năng chung thuộc về mọi loại tài liệu.

Tài liệu không phải tiếng Anh và ký tự đặc biệt

sửa

LaTeX chứa một số tính năng thể hiện hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Bạn có thể yêu cầu LaTeX tuân theo các quy tắc về kiểu chữ của ngôn ngữ đích, dễ dàng nhập các ký tự đặc biệt, v.v. Xem Ký tự đặc biệtQuốc tế hóa.

Tài liệu mô đun

sửa

Xem Tài liệu mô đun để biết các đề xuất hữu ích về cách tổ chức các dự án lớn thành nhiều tập tin.

Câu hỏi và vấn đề

sửa

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc câu hỏi thường gặp nếu bạn gặp vấn đề về các tính năng cơ bản hoặc nếu bạn muốn đọc các đề xuất cần thiết. Đối với các câu hỏi và vấn đề cụ thể hơn, hãy tham khảo trang mẹo và thủ thuật.

Macro cho hiệu quả tối đa

sửa

Toàn bộ sức mạnh của LaTeX nằm trong macro. Chúng làm cho tài liệu của bạn rất năng động và linh hoạt. Xem phần Macro.

Làm việc theo nhóm

sửa

Xem Cộng tác viết tài liệu LaTeX.


Trước: Cài đặt các gói mở rộng Mục lục Tiếp theo: Cấu trúc tài liệu