Chủ đề:Toán học ứng dụng

< Toán học

Toán học ứng dụng
Các sách trong chủ đề này bàn về toán học ứng dụng: một ngành toán học áp dụng các kiến thức toán cho các lĩnh vực khác.