< Toán học ứng dụng
< Vật lý học

Vật lý toán
Các sách trong chủ đề này bàn về vật lý toán: ngành khoa học nghiên cứu ứng dụng của toán học vào các vấn đề vật lý, vào các ứng dụng vật lý và sự hình thành các lý thuyết vật lý.