< Văn hóa xã hội
< Khoa học xã hội

Luật

Các sách trong chủ đề này thuộc lĩnh vực luật: hệ thống các điều lệ, được soạn ra, thực thi và gìn giữ bởi nhiều cơ quan khác nhau. Luật định dạng nền chính trị, kinh tế và xã hội theo nhiều cách và có vai trò như một trung gian hòa giải trong mối quan hệ giữa người với người.