Chủ đề:Luật môi trường

< Luật

Luật môi trường
Các sách trong chủ đề này bàn về luật môi trường: một tập hợp phức tạp và đan xen của các hiệp ước, quy ước, quy chế, quy định, để điều chỉnh hoạt động của con người đối với môi trường tự nhiên, nhằm giảm thiểu các tác động có hại lên môi trường, và lên bản thân con người.