< Kinh doanh
< Luật

Luật công ty
Các sách trong chủ đề này bàn về luật công ty: đạo luật quy định khái niệm công ti; điều kiện và thủ tục thành lập công ti; các quyền và nghĩa vụ của công ti; điều kiện và thủ tục giải thể công ti; những dấu hiệu của công ti lâm vào tình trạng phá sản; tổ chức hoạt động và quản lí của công ti trách nhiệm hữu hạn và công ti cổ phần.