Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chú thích/Chú Thích một dòng

Chức năngSửa đổi

Hửu ích trong việc miêu tả chức năng của một câu lệnh

Cú phápSửa đổi

// Chú Thích một dòng

Thí DụSửa đổi

    i++ // Increase value of i by 1

Thí dụ này trình dịch sẻ đọc dòng lệnh trên và chỉ thực thi i++ và không thực thi // Increase value of i by 1