Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chú thích

Chú Thích là những dòng chử dùng trong việc miêu tả . Trình dịch sẻ bỏ qua không dịch những dòng chú thích