Wikibooks:Hành chính viên

Hành chính viên (viết tắt là HCV) là một nhóm thành viên nắm giữ các công cụ đặc biệt liên quan tới việc cấp quyền, gỡ quyền cho các thành viên tại Wikibooks, trừ một số quyền đặc biệt.

Quyền của hành chính viên

sửa

Hành chính viên được trao các công cụ có thể thực hiện các quyền sau:

  • Có thể cấp quyền và gỡ quyền các nhóm thành viên sau: điều phối viên, bảo quản viên giao diện, thành viên được xác nhận, người mở tài khoản và robot.
  • Có thể cấp quyền nhưng không thể gỡ quyền các nhóm thành viên sau: bảo quản viên, hành chính viên.

Những nhóm thành viên mà hành chính viên không thể cấp quyền hay gỡ quyền được đảm nhận bởi các Tiếp viên.

Danh sách các hành chính viên

sửa
Trong lịch sử, chưa từng có thành viên nào trở thành hành chính viên tại Wikibooks

Xem thêm

sửa