Wikibooks:Điều phối viên

Điều phối viên (viết tắt là ĐPV) là nhóm thành viên tại Wikibooks được trao một số công cụ nhất định để thực hiện công việc bảo trì các trang sách tại dự án này. Điều phối viên như là một nhánh nhỏ của nhóm bảo quản viên, bởi vì các bảo quản viên có hết những công cụ mà điều phối viên có.

Quyền của điều phối viên Sửa đổi

 

Điều phối viên được trao các công cụ có thể thực hiện các quyền sau:

  • Khóa, mở khóa và thay đổi mức khóa ở các trang sách.
  • Xóa các trang sách và phục hồi các trang sách bị xóa.
  • Sửa đổi tại các trang ở mức khóa cho phép.

Danh sách các điều phối viên Sửa đổi

Wikibooks tiếng Việt hiện có 0 điều phối viên. Xem danh sách tự động các điều phối viên hiện hành tại trang này.
Điều phối viên đương nhiệm

Các điều phối viên đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức

STT Tên thành viên Ngày nhậm chức Ngày mãn nhiệm
1 WhoAlone 1/6/2021 1/6/2023
2
3
4
Điều phối viên tiền nhiệm

Các điều phối viên tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của lần đầu tiên

STT Tên thành viên Lần 1 Lần 2
1 Nguyenhai314 20/2/2021 - 20/2/2022 -
2